Protecció de dades

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, Natàlia Talleda vol comunicar que la finalitat del tractament de les dades personals recollides a la página web opticaherrero.com, de conformitat amb el «Registre d’activitats del tractament», regulat a l’article 30 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, és la gestió de les activitats relacionades amb el turisme al municipi.

Responsable del Tractament

 

El responsable del tractament és Natàlia Talleda, amb seu Sant Pol de Mar, Barcelona, telèfon 606754629, correu electrònic: info@n.com

Delegat de Protecció de Dades

 El delegat del tractament és Natàlia Talleda, amb seu Sant Pol de Mar, Barcelona, telèfon 606754629, correu electrònic: info@n.com

Com es poden exercir els drets d’accés; rectificació; supressió; oposició; limitació del tractament i portabilitat de les dades, regulats als articles 16 al 21 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

 

Podeu accedir a les vostres dades; rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament Òptica Herrero o mitjançant la seva seu electrónica.

Natàlia Talleda us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’un mes, que si es tracta de sollicituds especialmente complexes, es pot ampliar dos mesos (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Si considereu que no s’ha donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant una autoritat de control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades— o exercitar accions judicials.

Termes i condicions:

Responsable del tractament Natàlia Talleda, amb seu Sant Pol de Mar, Barcelona, telèfon 606754629, correu electrònic: info@n.com Info@opticaherrero.com, www.opticaherrero.com
Delegat de Protecció de Dades Natàlia Talleda, amb seu Sant Pol de Mar, Barcelona, telèfon 606754629, correu electrònic: info@n.com
Finalitat del tractament Informar als nostres clients, i crear una base de dades de clients.
Base jurídica Consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçant-vos a l’Ajuntament de Pineda de Mar
Destinataris Les dades no es comunicaran a tercers ni es transferiran fora de la Unió Europea
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de Òptica Herrero o mitjançant la seva seu electrònica.
Termini de conservació de les dades Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
Reclamació Podeu presentar una reclamació davant una autoritat de control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades—.